Indkaldelse til generalforsamling

Hornbæk Sportsforening indkalder hermed til Generalforsamling 

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19:30 i Hornbæk Klubhus Overvænget 25.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og sekretær.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Beretning fra udvalgene og Hornbæk Torsdagsklub
4) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forevisning af budget for det kommende år.
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen, jf. § 7
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af revisor, jf. § 14.
9) Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september.