Vedtægter

Hornbæk Sportsforening Randers

Stiftet den 15. juli 1945

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING
Overvænget 25
8920 Randers NV

§ 1
Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

§ 2
Hornbæk Sportsforenings formål er at skaffe dens medlemmer adgang til at dyrke boldspil og anden idræt og i det hele taget fremme interessen for idræt i Randers Kommune. Desuden udøvelse af andet kulturelt virke for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. Formålet kan opfyldes såvel igennem Hornbæk Sportsforening, som andre foreninger, fonde, selskaber, som direkte eller indirekte lever op til denne formålsparagraf.

§ 3
Foreningen er tilsluttet de respektive specialforbund under Danmarks idrætsforbund og er undergivet disses love og bestemmelser.

§ 4
Foreningen bygger på aktivt medlemskab og optager enhver som tilslutter sig foreningens formål.
Optagelse af umyndige medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen.

§ 5
Foreningens kontingent  fastsættes  af  bestyrelsen. De enkelte udvalg bestemmer imidlertid selv, om kontingentet for hele eller dele af udvalget skal opkræves hel- eller halvårlig. Kontingentet opkræves altid forud. Der skal betales kontingent for hver idrætsgren man dyrker.

§ 6
Udmeldelse – eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker til den administrativ ansvarlige i bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til den kommende halvårlige kontingentindbetaling, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Når et medlem er i kontingentrestance udover 3 mdr. kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftligt varsel ekskludere vedkommende.

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende har i øvrigt ret til at få eksklusionen behandlet på førstkommende generelforsamling, hvor vedkommende ligeledes har taleret.

Eksklusionen er tidsbegrænset til 2 år, hvorefter det ekskluderede medlem kan genoptages.

§ 7
Bestyrelsen på 10 medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Bestyrelsen er på 10 medlemmer, en formand, en næstformand, en økonomisk ansvarlig, en administrativ ansvarlig, en sekretær, formanden for fodboldudvalget, formanden for håndboldudvalget, formanden for torsdagsklubben, formanden for E-sport og et menigt medlem.

De på generalforsamlingen valgte 10 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 5 medlemmer afgår i lige år og 5 medlem i ulige år.
Formanden, økonomisk ansvarlig, formanden for fodboldudvalget, formanden for torsdagsklubben og formanden for E-sportsudvalget vælges i ulige år.
Næst formand, administrativ ansvarlig, formanden for håndboldudvalget, sekretær og menigt medlem vælges
i lige år.  Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med de ovennævnte poster. Bestyrelsen konstitueres på ny ved forfald og ved indtrædelse af suppleant(er)

Bestyrelsen afholder møde på formandens eller 3 bestyrelsesmedlemmers foranledning.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når det er dokumenteret, at fraværende medlemmer er gjort bekendt med mødets afholdelse.

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige beslutninger indenfor foreningen.

Ved stemmelighed i Bestyrelsen tæller formandens stemme dobbelt, eller i dennes fravær næstformandens.

§ 8
Bestyrelsens bemyndigelse:

Bestyrelsen leder foreningen efter disses love.

Foreningen tegnes af formanden.

Ved økonomiske dispositioner over 25.000 kr., kræves dog underskrift af formanden og den økonomisk ansvarlige i bestyrelsen .

Bestyrelsen er bemyndiget til – under forudsætning af mindst 2/3 af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmers skriftlige accept at købe, sælge og optage lån i fast ejendom. Vedrører en sådan disposition et udvalgs træningsaktiv, kan afgørelsen af udvalget forlanges forelagt en generalforsamling, der træffer endelig afgørelse.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver, samt have bemyndigelse til i fornødent omfang at ansætte lønnet hjælp.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige administration, herunder alle økonomiske forhold vedr. klubhuset m.m. Udvalgene drifter selv klubhus og cafeteria.

Bestyrelsen er bemyndiget til at indkalde eksperter til bestyrelsesmøderne.

§ 9
Regnskab.

Regnskabsåret går fra 1. juli til 30. juni efterfølgende år.

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse af foreningens medlemmer

§ 10
Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i september måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside.

Dagsordenen bekendtgøres senest samtidig hermed. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. august.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Medlemmer under 18 år har stemmeret ved forældre eller værge. Forældre/værger skal dog personligt fremmøde. Frivillige trænere og ledere har dog stemmeret uanset medlemskabets varighed. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 11
Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og sekretær.
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3) Beretning fra udvalgene og Hornbæk Torsdagsklub
4) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forevisning af budget for det kommende år.
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen. jf. § 7
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
8) Valg af revisor, jf. § 14.
9) Eventuelt.

§ 12
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 6 , § 17 og § 18

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion også skal foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 13
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. l sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 10.

§ 14
Revision

På den ordinære generalforsamling vælges en statsaut. eller reg. revisor for et år ad gangen. Revisor skal foretage revision af regnskabet i overensstemmelse med de i folkeoplysningsloven fastsatte regler.

Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabs skik.

§ 15
Udvalgene

De faste udvalg (fodbold, håndbold og E-sport) består af 1 formand, og mindst 4 medlemmer.
Udvalgsformanden udpeger selv sin udvalgsmedlemmer.
Ved stemmelighed i udvalgene er formandens stemme afgørende.

Hornbæk Torsdagsklub består af 1 formand, 1 kasserer, 1 sekretær samt 2 menige medlemmer.

Udvalgene skal føre protokol over udvalgs møder og vigtige begivenheder inden for afdelingerne. Udvalgene skal fremsende kopi af referatet til bestyrelsen v/formanden.

Udvalgene supplerer sig selv ved forfald.

§ 16
Foreningens driftsøkonomi

Ekstraordinært overskud ved sportslige og ikke-sportslige arrangementer tilfalder den eller de arrangerende udvalg. Dog ikke sponsorer, byfest og arrangementer der er drevet af bestyrelsen og HSF venner.

Arrangementer skal godkendes af bestyrelsen.

§ 17
Vedtægtsændringer

2/3 af de afgivne stemmer skal være for vedtagelsen.

§ 18
Foreningens opløsning

Foreningen kan opløses, når dette besluttes af to generalforsamlinger med mindst to og højest fire ugers mellemrum, således at tre fjerdedele af de på hver generalforsamling afgivne stemmer afgives for opløsning.

Til generalforsamlinger om foreningens opløsning skal der indkaldes med det varsel, der er fastsat for indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamlinger. Desuden skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle foreningens medlemmer.

Ved opløsning af foreningen overgår den eventuelle formue og øvrige værdier til S.I.K.R. (Samvirkende idrætsklubber i Randers). Dog skal materiale af historisk interesse og værdi overdrages historisk museum i Randers.

Ovennævnte midler og rekvisitter skal dog atter udleveres, såfremt en ny bestyrelse inden et år fra opløsningen ved forevisning for S.I.K.R.’s bestyrelse af medlemsliste godtgør, at der er basis for genopståen.

Såfremt SIKR ikke måtte bestå ved opløsning af foreningen skal evt. formue tilgå et alment nyttigt formål.

Vedtaget på generalforsamlingen september 2018.

Ændret marts 1997
Ændret marts 1999
Ændret marts 2005
Ændret marts 2006
Ændret marts 2008
Ændret september 2009
Ændret  januar 2015
Ændret September 2015
Ændret september 2017
Ændret september 2018
Ændret september 2021