Referat generalforsamling 28. sept. 2023

Afholdt generalforsamling – HSF 

Torsdag d. 28. september 2023 kl. 19.00

HIKC, Gl. Viborgvej 50

 

 1. Valg af dirigent og sekretær.

Valgt til dirigent blev Hans Sønderby og til sekretær Susanne Borup. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

 

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formandens beretning er indsat efter referatet.

Planerne omkring etablering af padelbaner blev drøftet. Der forventes en anlægsudgift på omkring kr. 1 mio., og der vil blive ansøgt om tilskud hos diverse fonde. Den forventet indtægt forventes at ligge på omkring kr. 200.000 pr. år. De årlige omkostninger til vedligehold vil ligge på omkring 10. -20.000, og så skal der henlægges til nyt underlag, der skal udskiftes efter ca. 7. år. Det forventes at der vil være mulighed for sponsor-indtægter.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

 1. Beretning fra udvalgene og Hornbæk Torsdagsklub.
 • Hornbæk Torsdagsklub

Ingen drøftelser.

 • Fodboldafdeling

Frafald i overgangen fra ungdom og senior blev drøftet. Der er både tale om spillere, der stopper og finder andre klubber, men der gøres et stort arbejde for at fastholde spillerne.

 • Håndboldafdeling

Ingen drøftelser

 • Esport

Udfordringen med at få nye medlemmer blev drøftet, og hvad kan foreningen gøre for at fastholde afdelingen.

Jim Jensen vil gerne anerkende den energi som har været lagt i at drive afdelingen siden opstarten i 2017. Stor tak til Emil Vonsild for det enorme arbejde der er lagt i driften.

Udvalgenes og torsdagsklubbens beretninger er er indsat efter referatet.

Samtlige beretninger blev enstemmigt godkendt.

 

 1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forevisning af budget for det kommende år.

Allan Kobstrup gennemgik regnskabet der viser et overskud på kr. 75.558. Regnskabet har endnu en gang fået en ren revisorpåtegning.

Formanden påpegede, at der er hensat et større beløb for at foreningen selv kan bidrage til det nye bevægelseshus.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2023/24 blev gennemgået, og der var ingen bemærkninger.  

 

 1. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er kommet et forslag om at der skal indføres en tobakpolitik på hele anlægget, og der foreslås samme regler som på f.eks. skolerne, altså et tobaksforbud på hele matriklen ude og inde.

Er drøftet i HIKC, der ønsker input fra foreningerne der anvender anlægget.

Bestyrelsen ønsker holdninger til forslaget, og gå i dialog om at finde en løsning.

Jf. Hans Sønderby ligger det ikke under bestyrelsens kompetencer at kunne vedtage et forbud på HIKC’s anlæg udenfor. Der kan alene opsættes vejledninger rundt omkring på anlægget.

HIKC kan udarbejde en rygepolitik, der gælder indenfor, og sanktionere på baggrund af denne politik.

Overvågning kunne være en del af løsningen, men det må kun anvendes til at dokumenterer strafbare handlinger.

Bestyrelsen behandler forespørgslen.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

På valg var følgende:

Formand Jim Jensen                                     Villig til genvalg              Genvalgt

Økonomisk ansvarlig Sven Aaqvist                  Ikke villig til genvalg      

Bestyrelsen indstiller at Bjarne Nygaard Pedersen bliver valg til denne post, og valget skete enstemmigt.

Sven Aaqvist fortsætter i hovedbestyrelsen som repræsentant for håndboldafdelingen.

Formand for fodboldudvalget Jesper Dalum     Villig til genvalg              Genvalgt

Formand for torsdagsklubben Jannic Rasmussen     Villig til genvalg              Genvalgt                .

Formand for Esport, Emil Vonsild                    Ikke villig til genvalg      

Der er ikke kommet forslag til ny formand

Følgende post er således ikke besat.  

Formand for Esport.

Generalforsamlingen gav mandat til at bestyrelsen forsøger at finde en formand for Esport, hvorefter vedkommende indtræder i Hovedbestyrelsen.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 2. suppleant Stefan Solberg Villig til genvalg Genvalgt
 3. suppleant Martin Jensen Villig til genvalg Genvalgt
 4. Valg af revisor, jf. § 14

Kvist & Jensen blev forslået og valgt.

 

 1. Eventuelt

Formanden Jim Jensen takkede Emil Vonsild og Sven Aaqvist for deres arbejde i bestyrelsen med en erkendtlighed.

Byfest

Formanden for byfestudvalget Michael Andersen overrakte en gavecheck på kr. 65.000 til Hornbæk Sportsforening som fordeles med kr. 30.000 til ungdomsafdelingerne i fodbold og håndbold og kr. 5.000 til Esport.

Byfestudvalget henstiller til at der bliver ansøgt om at få ”træet” der står i området hvor teltet til byfesten ønskes opstillet, fældet.

Byfestudvalget henstiller til at der er større opbakning til arrangementerne fra fodbold- og håndboldafdelingerne, og mangler et ”tale-rør”.

Det blev forslået, at der oprettes en kontaktperson fra byfestudvalget på hjemmesiden, hvilket vil blive effektueret.