Referat generalforsamling 2022

Generalforsamling – HSF 

Torsdag d. 29. september 2022 kl. 19.00

HIKC, Gl. Viborgvej 50

 

  1. Valg af dirigent og sekretær.

Valgt til dirigent blev Peter Thorsen og til sekretær Susanne Borup. Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

  1. Behandling af eventuelt indkomne forslag (flyttes fra pkt. 5 til pkt. 2 uden kommentar).

Hovedbestyrelsen har valgt at indstille 2 nye æresmedlemmer af Hornbæk Sportsforening

Indstilling til æresmedlem – Allan Kobstrup

Allan har siden 1979 været en del af HSF. Han startede ud som håndbold træner men har bestridt mange forskellige poster i foreningen. Allan har været meget involveret i Håndbolden – både som træner, som en del af håndboldudvalget og på den administrative side. Han har derudover været involveret i dommerarbejde både internt i klubben og eksternt i forskellige udvalg.

I 1982 var han håndboldkasserer og med tiden blev han hovedkasserer i HSF. I 2003 blev han administrativ koordinator /ansvarlig i HSF. Jobbet som administrativ koordinator er mangfoldigt lige fra den daglige bogføring og betaling af regninger og til at have ansvaret for alt omkring medlemsregistrering både i Conventus, som er vort administrationssystem i klubben til medlemsregistrering og bogføring, til at registrere fodboldspillere i Kluboffice og håndboldspillere i Håndoffice. Ja, jobbet som klubbens alt muligmand er mangfoldigt og til tider meget afvekslende.

Allan er en af vores få lønnede medarbejdere i klubben, men aflønningen kan på ingen måde måle sig med den indsats han har leveret over årene. Allan er og har i meget lang tid været en utrolig stor kapacitet for HSF. Allan er meget tilgængelig enten på tlf. eller via mail, hvis han ikke er at finde i klubhusets administration (åbningstiderne står på døren). Og han er altid behjælpelig med i store og mindre sammenhænge. Som administrativ ansvarlig er han involveret i et hav af opgaver som skal løses i den daglige drift. Tusind tak for den enorme indsats.

Allan har spillet en afgørende betydning i, at vi kunne gennemføre HIKC projektet og tage de nye faciliteter i brug på Gl. Viborgvej 50. Hans måde at håndtere det omfattende administrative arbejde på i den forbindelse var forbilledlig og nærmest fejlfri.

At sidde med så mange opgaver giver en stor kontaktflade, og i den forbindelse har du arbejdet meget med din rolle og måde at kommunikere på. Som tidligere og mangeårig militærmand da fungerer tingene anderledes i en forening end i militæret, hvilket til tider er udfordrende. Du skal have stor anerkendelse for din ageren og indstilling til opgaverne.   

Du er også fra den 1. januar 2020 blevet tilknyttet HIKC og Hornbæk Kunstgræsforening som forretningsfører, og har ansvaret for den daglige drift af vort nye fælles klubhus og de nye fodboldbaner, som klubben har taget i brug på det nye anlæg. Derved bliver al administration samlet på et sted til gavn for alle foreninger i HIKC, som nu har et sted at være og med fremtiden forhåbentlig også med et nyt bevægelseshus, da bliver der nok at tage fat på i den kommende administration.

Med håbet om endnu flere år med godt samarbejde i HSF.

HSF indstiller hermed Allan til æresmedlem.

Indstilling til æresmedlem – Per K Rasmussen

Per K. Rasmussen var et socialt væsen, han påvirkede mange med sine mange gode ideer, sin indstilling om at hjælpe de som havde brug for det og behandle alle med respekt og ydmyghed. Per var mangeårig leder i Hornbæk SF.

Per havde et kæmpestort netværk, og den store berøringsflade var ofte klar med hjælpende hænder til lidt af hvert.

Per var HSF’er om en hals. Og var med til i 1977 at vinde det jyske mesterskab i ynglinge A-fodbold. Som målmand i en trup, der stadig samles og hylder fællesskabet med hinanden.

Per var også en aktiv herre, da Randers Freja FC i 2002 havde spillet fallit og var tæt på at måtte dreje nøglen om. Med bl.a. Per K. i en arbejdsgruppe og en af dem, der først luftede ideen om en fodboldoverbygning, gik det kun fremad siden Randers FC’s fødsel i 2003. Randers FC er nu kendt over alt i international fodbold. Ikke kun for fodbolden men også for sit sociale arbejde.

I forbindelse med RFC har Per været ansat og arbejdet med Corporate Social Responsibility (CSR). Det er betegnelsen for en virksomheds arbejde med at integrere sociale, samfundsmæssige og miljø-/klimamæssige hensyn i forretningsaktiviteterne. Per har kunne forbinde sit sociale engagement i sit arbejde og i et tæt samspil med netværk af interessenter og samarbejdspartnere.

Siden den spæde CSR-start i 2016 har Randers FC haft et støt stigende fokus på området. Det har resulteret i driften af adskillige projekter. Bare for at nævne to som også HSF har været i forbindelse med:

”Socialt udsatte legene” og ”bæredygtighed i forbindelse med FN´s klimamål”. Men der har været mange flere.

I 2018 supplerede Randers FC sine CSR-projekter med stiftelsen af Randers FC Fonden, der er en almennyttig og velgørende fond, der har til formål at støtte økonomisk trængte familier i Randers og nærmeste opland med betaling af kontingent, fodboldudstyr eller lignende.

I HSF gik Per tidligt fra spiller til i stedet at påtage sig lederopgaver og sad i utallige år og ved sin alt for tidlige død i fodboldudvalget og var indtil da også en af fodboldafdelingens repræsentanter i hovedbestyrelsen.

Per spillede en stor rolle i, at faciliteterne i HSF har den standard, der nu er bygget på Gl. Viborgvej. Et idræt- og kulturcenter, som Per i forberedelsesfasen brugte megen tid på. Og da det stod færdigt, besøgte han de fantastiske og længe ventede forhold så tit, det var muligt.

Vi savner Per rigtig meget og vil med denne indstilling også understrege vigtigheden af det sociale fællesskab som er HSF. Vi er alle optaget af at gøre HSF til en social bæredygtig forening.

Æret være Pers minde.

HSF indstiller hermed Per til æresmedlem.

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Formandens beretning er indsat efter referatet. Blev enstemmigt godkendt.

  1. Beretning fra udvalgene og Hornbæk Torsdagsklub.

Med undtagelse af beretningen fra E-sport er formændenes beretninger indsat efter referatet. Samtlige beretninger blev enstemmigt godkendt.

Der er ikke indkommet beretning fra E-sport, der er øget men fortsat begrænset aktivitet i udvalget.

  1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt forevisning af budget for det kommende år.

Allan Kobstrup gennemgik regnskabet der viser et overskud på kr. 86.000. Regnskabet har endnu en gang fået en ren revisorpåtegning. Alle var enige om, at der var et flot resultat. Regnskabet blev godkendt.

Budgettet for 2022/23 blev gennemgået/kommenteret.  

  1. Valg til bestyrelsen.

På valg var følgende:

Næstformand Mikkel Lund                                    Villig til genvalg                Genvalgt

Administrativ ansvarlig Allan Kobstrup               Villig til genvalg                Genvalgt

Formanden for håndboldudvalget Karin Molbo Ikke villig til genvalg

Der er ikke indkommet forslag til ny formand.

Sekretær Susanne Borup                                     Villig til genvalg                Genvalgt      .

Menigt medlem Danny Jespersen                       Villig til genvalg                Genvalgt

Følgende poster er således ikke besat.  

Formand for håndboldudvalget.

Generalforsamlingen gav carte blance til at håndboldafdelingen får en frist til 31. december 2022 til at finde den kommende Formand for håndboldudvalget, hvorefter vedkommende indtræder i Hovedbestyrelsen.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  2. suppleant Stefan Solberg Villig til genvalg Genvalgt

Martin Jensen blev foreslået som 2. suppleant, som accepterede og blev valgt.

  1. Valg af revisor, jf. § 14

Kvist & Jensen blev forslået og valgt.

  1. Eventuelt.    Intet

 

Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsesformand Jim Jensen.

Siden sidste år har foreningen arbejdet med at komme i omdrejninger efter COVID19. Det handler både om at få medlemmer i gang igen men også at få vores frivillige mønstret og vores handle- og kommunikationsgange gjort tydelige.

Vores nye klubhus har vi i et par omgange arbejdet med at få mere liv. Nu er satsningen på at holde åbent de fleste dage forstærket med unge-jobs for en håndfuld unge som kan lære at stå i cafeén til en iondre aflønning. Vi vil gøre rigtig meget for at forsøge at holde gang i Cafeén som et mødested før og efter kampe og træning.

Vores nye anlæg – vi nyder faciliteterne. Dejlig kunstgræsbane – gode omklædningsrum. Har givet en øgning i antal medlemmer i fodboldafdelingen.

Succes giver også udfordringer – plads på banerne – plads i omklædningen. Noget som bestyrelsen er særlig opmærksom på.

Byfesten 2022 var en succes med rigtig godt gang i aktiviteterne og stort fremmøde af Hornbæks borgere. Det gav samtidig et overskud på 57000 kr. som går til ungdomsarbejdet i HSF. Tak for det.

Bæredygtighed – vi er gået ind i et fælles projekt med kommunen – RFC og andre parter omkring bæredygtighed:

Partnerskabsaftalen BIIR – Bæredygtig Idræt i Randers – handler om i fællesskab og til gavn for den enkelte partner at indhente viden om bæredygtighed i så stort omfang som muligt, og at arbejde med at implementere denne viden i den daglige virksomhed.

Foreningernes energiforbrug, affaldssortering og udbytte ved genbrug er vigtige parametre, der kan medvirke til at nedbringe foreningerne og idrætslivets klimaaftryk. Miljøvenligt materiale og brugen af rengøringsmidler er lige så vigtigt som fokus på, hvor meget lys, der er i loftet, og hvordan man kan opnå den reneste og billigste opvarmning.

Bæredygtighed er også andet end et fokus på klima og økonomi, det er også i høj grad et fokus på et socialt aspekt, hvor vi i HSF ønsker at sætte spot på hvordan vi omgås hinanden. Social bæredygtighed er derfor en helt grundlæggende værdi i HSF.

Når HSF er med i projektet, er det både som idrætsforening og som en del af lokalsamfundet. Den viden og de ideer, som HSF får kendskab til via partnerskabet, vil i mange tilfælde kunne formidles videre til inspiration og gavn for hele Hornbæk. Vores frivillighedskoordinatorer er gået helhjertet ind i projektet samtidig som ungdomshold fra både håndbold og fodbold er udvalgte ambassadører for klubben.

En vigtig part i dette projekt for HSF har været Per Rasmussen, som desværre ikke er blandt os længere. Særligt området for socialt bæredygtighed bærer Pers DNA.

HIKC fase 2 – færdiggørelsen af anlægget er en opgave forbundet med stor tålmodighed og lige så stor engagement. Styregruppen bag har arbejdet med at finpudse projektet og der har nyligt været afholdt nye møder med det politiske system i Randers kommune – her forud for budgetforhandlingerne. Udsigterne for økonomisk støtte er udfordret af den aktuelle økonomiske situation – men vi fortsætter ufortrødent samtidig som vi er åbne for nytænkning og gode ideer.

Til sidst skal der lyde en tak til alle frivillige i HSF – I gør et kæmpe arbejde.

Tak til vores sponsorer – uden dem havde vi ikke haft de muligheder som vi har nu i dag.

Udvalgsformændenes beretninger.

Håndboldformand Karin Molbo

Endnu et år er gået og jeg vil gerne takke alle vores trænere, holdledere og alle i andre som gør et kæmpe frivilligt stykke arbejde for håndbolden i Hornbæk.

Igen i år har vi haft lidt svært ved at få flere spillere til klubben men i som har været en del af hsf har som altid spillet på jeres bedste niveau.
Vores herrer spillede sig først op i jyllandsserien til jul og fortsatte det flotte spil og rykkede op i 3. divisionen da turneringen sluttede.
Damerne rykkede op i jyllandsserien og I fik et fint slutresultat.
Vores ungdom har som vanligt gjort det rigtig godt.
Vi har spillere på u 15 piger og u 15 drenge som er blevet udtaget til Dhf’s bruttotrup så stort tillykke med det og held og lykke fremover.
Derudover har resten af vores ungdom og børnehold gjort det godt i hele turneringen.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for jeres arbejdsomhed og at i alle ligger så mange kræfter i hsf, tak.
Jeg vil også takke alle vores sponsorer og vores hjerte sponsorer, uden jer ville det være svært at få klubben til at løbe rundt, tak.
Til slut vil jeg gerne takke for samarbejdet med bestyrelsen i hsf og hovedbestyrelse. Jeg håber i alle forsat vil arbejde for de blå i hsf.

Fodboldformand Jesper Dalum

Dette er min første beretning som formand for Hornbæk SF. Det har været en stor opgave, og i løbet af det første år har jeg skulle bruge tid på at lande i opgaverne. Opgaverne er brede, og jeg har haft fokus på at være til stede og tilgængelig for både ungdoms- og seniorafdelingen. Jeg fik fra start en uvurderlig hjælp fra Per. Jeg kunne vende ting med ham og sikre at opgaver blev løst i Hornbæk SFs ånd.

En kæmpe tak skal der lyde til Allan og Joe for den store hjælp I har givet mig i det første år som formand for fodboldafdelingen.

Sæsonen 2021/22 er gået, og vi har haft et stadig stigende aktivitetsniveau i fodboldafdelingen. Vi har en stigning i vores medlemstal på mere end 15%.

Specielt har vi i vores ungdomsafdeling set en stor tilgang af børn, specielt på de mindste årgange, både på pige- og drengesiden.

En stor tak til alle ungdomstrænere i klubben, de gør et stort arbejde og sikrer, at alle i og omkring HSF får en masser gode oplevelser.

Vi har hold i alle årgange på nær U16 på drengesiden, og fra U5 til U12 på pige siden.

Vores ældste pigeårgang (årgang 2010) er nu rykket til Randers Q, og i den forbindelse har vi fra næste år også en ugentlig Randers Q-træning.

Vi er på drengesiden repræsenteret på højt niveau i både U17 og U19, hvor vi har hold i liga 1, det højeste niveau uden at være en licensklub.

Her skal der lyde en tak til Magnus Lund og Sebastian Søberg, der har været med til at bygge U17 og U19 holdene op, fortsæt det gode arbejde.

I uge 26 havde vi igen fornøjelsen af at afholde DGI´s fodboldskole. Igen i år var det styret af vores førsteholdstræner Simon Gade.

Simon samlede en god flok unge trænere og fik styr på det praktiske, så alle 175 deltagere fik en god uge. Fodboldskolen blev hurtig udsolgt, så den blev udvidet til nogle flere, som holdet af ledere og trænere klarede til perfektion. Stor tak til hele holdet og speciel til Simon, Allan og Allen for den kæmpe indsats de ydedede i ugen. Jeg håber vi kan stille med samme stærke hold igen i 2023.

Vi har i 2021/2022 haft mange gode kampe på vores seniorhold. Jeg har fået set en del kampe, med både op og nedture. Det har været nogle tætte rækker, til afslutningen af forårssæsonen var vores serie 1 hold, med Simon i spidsen, meget tæt på at opnå oprykning til Jyllandsserien, men vi endte på 3. pladsen.

Vores 2. hold rykkede ud af serie 2 og tilbage i serie 3. Derudover har vi 3 serie 5 hold og 2 oldboyshold.

Fodboldudvalget består samlet af; Lars Alexandersen, Jens Amdisen, Joe Kristensen, Klaus Sørensen, Jesper Poulsen, Morten Spangaard og Claus Munk. Jeg vil gerne takke det samlede udvalg for arbejdet det seneste år, I er en kæmpe hjælp for både klubben og mig.

Vi har taget tiltag i fodboldafdelingen, der sikrer vores cafe er åben, både når der er træning og kamp. Jeg vil gerne takke de unge vi har fået i gang i cafeen, og de ”gamle” der stadig yder en stor indsats for både cafe og grill til vores kampe.

Der skal lyde en stor tak alle vores trænere og ledere, sponsorer og handymænd, som gør det muligt at drive fodboldafdelingen i Hornbæk SF.

E-sport Emil Vonsild.

Der er ikke udarbejdet beretning.

Torsdagsklubben Jannic Rasmussen

Sidste års generalforsamling blev afholdt den 26. august 2021. Beretningen omfatter perioden fra 1. juli 2021 til 30. juni 2022.

Vi har i dette regnskabsår været skånet for corona og har derfor ikke haft aflysninger af arrangementer. I begyndelsen af året, tog vi dog visse regelsæt i brug med hensyn til kontrol af vaccinationer mod corona. Alle medlemmer blev erklæret raske.

For god ordens skyld vil jeg nævne, at Torsdagsklubben blev stiftet den 5. februar 2015. Dette betyder, at vi kan fejre 7-års fødselsdag.

Klubbens formål er at skabe mulighed for udøvelse af motion og andet kulturelt virke for at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel, herunder afholdelse af eksterne arrangementer, f.eks. virksomhedsbesøg, udflugter m.m. Det er også anført i klubbens vedtægter, at klubbens aktiviteter understøttes af tovholdere på forskellige arrangementer. Disse tovholdere virker godt med aktiviteter til klubbens medlemmer. Bestyrelsen har et stort ønske om, at klubbens medlemmer kommer med forslag til nye tiltag og arrangementer.

Foreningens medlemstal er forsat meget støt, der er pt. 87 medlemmer, men vi har plads til flere, idet de nye lokaler kan huse 120.

Jeg vil omtale nogle af klubbens arrangementer i det forløbne år:

I november måned deltog vi med støtte til outlet, arrangeret af HSF. I november var vi på besøg i Randers rådhus og besøgte ligeledes det nye Sakristi i Sct. Mortens kirke, i december måned afholdte vi julefrokost i Golfklubbens lokaler. I det nye år besøgte vi Sct. Mortens Kirke med rundvisning og morgensang, i juni måned besøgte vi køreteknisk anlæg. Vi har ligeledes besøgt Sygehusmuseet.

I juni måned havde vi en dejlig sommerfest med besøg af Visens Venner og regnskabsårets sidste arrangement var en pragtfuld tur til Hjerl Hede og Stubber kloster.

Fremmødet til vores dejlige torsdage er flot, idet ca. 60 medlemmer møder op til arrangementer. Det største fremmøde var den 10. februar 2022 med 70 fremmødte. Det glæder selvsagt bestyrelsen at se den store opbakning. Jeg skal også sige tak til vores 5 kaffehold, der hver torsdag sørger for kaffe og rundstykker til medlemmerne. Torsdagsklubben har en flot hjemmeside med et godt indhold. Især vil jeg nævne vores klubbreve, hvor Flemming Lanng omtaler vores forskellige arrangementer. Vi har en rigtig god

bestyrelse med en god sammensætning. Vi afholder bestyrelsesmøder ca. hver 6. uge året rundt.

Tak for godt samarbejde og en god konstruktiv medvirken.

Facebook Comments